Regulamin Sklepu Internetowego www.mazexhurt.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.mazexhurt.pl przez MAŻEX ŻANNA SERZYSKO. Sklep prowadzony jest pod adresem ul. Daniłowskiego 2/4 lok. 1, 01-833 Warszawa.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
 1.         adres poczty elektronicznej biuro@mazexhurt.pl,
 2.        telefonicznie pod numerem 22 663­70­72, 22 633­26­87,
 3.         formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem www.mazexhurt.pl/kontakt .
 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.mazexhurt.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1.        Dni robocze są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2.        Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 3.        Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4.        Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;  
 5.        Regulamin – niniejszy dokument;
 6.        Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana
  z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
 7.        Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może
  w szczególności składać Zamówienia;
 8.        Sprzedawca - Żanna Serzysko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "MAŻEX" ŻANNA SERZYSKO, pod adresem ul. Powstańców Śląskich 104/215, 01-466 Warszawa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5270010301, REGON: 12545925;
 9.        Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym
  z prezentowanych produktów;
 10.     Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 11.     Usługi usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 12.     Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 13.     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 1.           komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 2.           dostęp do poczty elektronicznej,
 3.           przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
 4.           włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 5.        Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 6.           niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 7.            korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 8.           niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 9.           korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
 10.             korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie
  w zakresie własnego użytku osobistego,
 11.             korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

IV. Usługi

 1.        Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:
 2.      przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
 3.      prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,  
 4.      udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia
  w Sklepie,
 5.      świadczeniu usługi Newsletter,  
 6.      udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą,
 7.       zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie.  
 8.        Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 9.        Umowa:
 10.         o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
 11.        o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,  
 12.         o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
 13.        o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu  z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter,  
 14.        o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę,
 15.          o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii. 
 16.        Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 17.        Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.  
 18.        Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.   
 19.        Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 20.        W celu zamieszczenia wypowiedzi Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich danych,
  np. adresu e-mail.
 21.        Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały. Ponadto wypowiedzi nie mogą zawierać treści bezprawnych.
 22.     Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich.
  W szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 23.     Klient zamieszcza wypowiedzi w Sklepie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.
 24.     Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 25.     W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 1. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
 2. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1.        Sprzedaż jest kierowana wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego.
 2.        Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3.        Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4.        Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5.        Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.  
 6.        Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 7.        Za pośrednictwem formularza Zamówienia lub poczty elektronicznej, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon mogą być składane w Dni robocze w godzinach od 8 do 16.
 8.        Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
 9.         wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,
 10.         wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta),
 11.         złożenie Zamówienia ustnie przez telefon wykorzystując do tego numer telefonu podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, treść Zamówienia powinna zawierać dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,
 12.         złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, treść Zamówienia powinna zawierać dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.
 13.        Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu  Klienta.
 14.     W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne
  w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 15.     Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 16.     Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia.
 17.     W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.
 18.     Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 19.     Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 20.     Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:
 21.           podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
 22.           wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
 23.           podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 24.     Po złożeniu Zamówienia w sposób opisany w ppkt. 15 lub 16, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem telefonicznie lub przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ppkt. 14 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.
 25.     Klienci składający Zamówienia w Sklepie poprzez przesłanie wiadomości   elektronicznej  obowiązani są zapoznać się z regulaminem.
 26.     Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

 1.          Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2.          Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
 3.         za pośrednictwem operatora pocztowego,
 4.         odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.
 5.           Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 6.          Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy.
 7.          Termindostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.
 8.           Powyższe terminy nie dotyczą realizacji Zamówień Towarów produkowanych lub sprowadzanych na specjalne zamówienie Klienta, jak również zamówień Towaru, którego Sprzedający nie ma w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stanie. O zaistnieniu takich okoliczności, Sprzedający zawiadomi Klienta. Strony uzgodnią indywidualnie termin i miejsce odbioru lub dostawy.
 9.           W przypadku trudności z realizacją Zamówienia złożonego przez Klienta termin dostawy może ulec wydłużeniu, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 10.          Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 11.          Koszty wydania i odebrania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Klienta ponosi Klient.
 12.       Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Klienta Przewoźnikowi lub bezpośrednio Klientowi (w przypadku odbioru osobistego)  przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 13.       Klient po otrzymaniu przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej stan.  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru przez Klienta, należy sporządzić w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Przewoźnika.
 14.       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika.
 15.       Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.
 16.       Przyjmuje się, że osoba odbierająca Towary w imieniu Klienta jest osobą upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych.
 17.       W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Klienta Zamówionych Towarów, jeżeli były one dostarczane za pośrednictwem Przewoźnika, lub nieodebrania ich w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienie o gotowości Towaru do odbioru w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo rozwiązać zawartą Umowę z Klientem w trybie natychmiastowym. Ponadto Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez Sprzedającego z tytułu nieodebrania Towarów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie.

VII. Ceny i metody płatności

 1.        Ceny Towarów podawane są w złotych polskich.
 2.        Klient może wybrać następujące metody płatności:
 3.           przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
 4.           gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);
 5.           gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia).
 6.        Klienta jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w terminie 30 dni od chwili zawarcia Umowy. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego podpunktu, Sprzedawca może rozwiązać Umowę z Klientem w trybie natychmiastowym. Sprzedawca za każdy dzień opóźnienia płatności za Zamówienie przez Klienta nalicza odsetki ustawowe. Sprzedawca może ustalić z Klientem inny termin płatności.

VIII.. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

Reklamacja dotycząca Towarów z tytułu rękojmi, o której mowa w Kodeksie Cywilnym zostaje wyłączona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1.        Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:  MAŻEX ŻANNA SERZYSKO, ul. Daniłowskiego 2/4 lok.1, 01­833 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: mazex.optics@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 2.        W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.  
 3.        Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

X. Gwarancje

 

 1.        Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.
 2.        W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

XI. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

XIV. Postanowienia końcowe

1.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 1.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2.      Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.